Mając na uwadze bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników, Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że od dnia 5 stycznia 2021r. ulegają zmianie zasady funkcjonowania urzędu w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.2316, poz.2353, poz.2430, z 2021r. poz.12) oraz Zarządzeniem Nr ORG.0050.210.2020 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 stycznia 2021r.
Wprowadza się następujące zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny i obsługi interesantów:
-    interesanci będą obsługiwani na piętrach w budynku Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Lipowej 10 oraz przy ul. Plac Królowej Rodzin 1, bez wchodzenia do pokoi, za osłoną zabepieczającą na każdym piętrze,
-    przy osłonie w tym samym czasie nie może przebywać więcej niż 1 interesant,
-    interesanci obecni w urzędzie zobowiązani będą do zachowania pomiędzy sobą 1,5 m odstępu oraz zasłaniania ust i nosa,
-    interesanci będą mieli do dyspozycji płyny do dezynfekcji rąk, znajdujące się przy wejściu do urzędu oraz na każdym piętrze.
Korespondencję do urzędu gminy można składać:
-    pocztą tradycyjną,
-    ePUAP-em, Cyfrowym Urzędem Wrót Podlasia,
-    do skrzynek odbiorczych ustawionych w budynku Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym przy ul. Lipowej 10, na parterze oraz na I piętrze w godzinach pracy urzędu.
Wnioski o wydanie i o utracie dowodu osobistego są składane osobiście lub przez ePUAP.
Uwaga !  Korespondencja składana do skrzynek odbiorczych nie jest potwierdzana interesantowi data wpływu do urzędu I podlega dobowej kwarantannie,  z wyłączeniem ofert składanych w zamkniętych kopertach w trybie zamówień publicznych, konkursów, naboru itp. Zaleca się, aby ważne pisma, odwołania były składane pocztą tradycyjną, ePUAP-em, celem uzyskania potwierdzenia ich nadania.
Ponadto we wszystkich sprawach kontakt z urzędnikami możliwy jest przez Telefon, Internet, ePUAP, Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia.
W związku z utrzymującym się zagrożeniem apeluję o odpowiedzialne zachowanie i wzajemną troskę. Proszę o wyrozumiałość w związku z zaistniałą sytuacją.
WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz