Podlaskie Warsztaty Rękodzielnictwa – II edycja

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem Stowarzyszeniem „Narwiańskie Przysmaki” 01.08.2009r. rozpoczęło realizację projektu „Podlaskie Warsztaty Rękodzielnictwa – II edycja” w ramach Działania 6.3 PO KL „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.Uczestnicy: Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys., w szczególności powiatu białostockiego oraz powiatów ościennych.

Cele projektu:

Podniesienie umiejętności zawodowych wśród mieszkańców obszarów wiejskich oraz wzrost zdolności ich zatrudnienia poza rolnictwem,
Poprawa aktywności działania lokalnego Stowarzyszenia „Narwiańskie Przysmaki” w kierunku promocji aktywizacji zawodowej,
Rozwój dialogu, współpracy i partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym poprzez promocję współpracy i nawiązanie partnerstwa fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych z lokalnym Stowarzyszeniem „Narwiańskie Przysmaki”.
 
W ramach realizacji projektu zaplanowano 4 moduły szkoleniowe:

· Warsztaty z wyrobu sera,
· Warsztaty garncarstwa,
· Warsztaty wikliniarstwa,
· Warsztaty kowalstwa.

Korzyści z udziału w projekcie:

Podniesienie poziomu umiejętności z zakresu produkcji serów, garncarstwa, kowalstwa, wikliniarstwa,
Podniesienie świadomości uczestników z zakresu korzyści płynących z kształcenia i rozwijania pozarolniczych umiejętności zawodowych,
Podniesienie motywacji mieszkańców obszarów wiejskich do samokształcenia,
Nabycie nowej i/lub rozwinięcie posiadanych umiejętności,
Zachęcenie do dalszej kontynuacji kształcenia,
Pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywności.

Zajęcia odbywać się będą w dwóch 10-osobowych grupach w systemie weekendowym. Rozpoczęcie zajęć: wrzesień 2009 r.
             
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do złożenia wypełnionego formularza rekrutacyjnego (do pobrania) do dnia 31.08.2009r. Zgłoszenie można przesłać na: e-mail: info@bir.com.pl; faxem 085 664 21 68, pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Warszawska 34, lok. 10 (III piętro), 15-077 Białystok. Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 085 664 23 41 i w siedzibie Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Dzięki finansowemu wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udział w projekcie jest BEZPŁATNY

Liczba miejsc ograniczona!!!

ppsz08 | 11.08.2009 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media