BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – ZGŁOSZENIE
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 7,5 m3 na dobę nie wymaga otrzymania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, ani też pozwolenia na budowę, wymaga natomiast zgłoszenia Starości Powiatu Białostockiego. Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków nie może być sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania terenu nie dopuszcza wykonania oczyszczalni. 


Budowa  przydomowej oczyszczalni ścieków, w przypadku  odprowadzenia oczyszczonych ścieków bytowych do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej 5 m3/d na gruncie stanowiącym naszą własność, nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Pozwolenie wodnoprawne niezbędne jest gdy ścieki z oczyszczalni byłyby wprowadzane do śródlądowych wód powierzchniowych płynących, które są własnością Skarbu Państwa lub na grunt nie będący własnością użytkownika, a także na wykonanie wylotu ścieków do wód oraz na wprowadzanie tych ścieków do wód lub do ziemi, niezależnie od ich ilości.  

Dodatkowe informacje na temat niezbędnych czynności do dokonania zgłoszenia i o dofinansowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków można uzyskać
 w zakładce Ochrona Środowiska – Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

kboni | 03.02.2014 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media