INFORMACJA
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:,

2019-11-14 08:00 - 12:00 Juchnowiec Dolny od 1 do 37
2019-11-14 10:00 - 14:00 Ignatki-Osiedle ul. Hryniewicka 20
2019-11-15 10:00 - 14:00 Solniczki ul. Wiejska działka nr 103/7 zasilana z ZK-13122

tomaszl | 07.11.2019 więcej | |

INFORMACJA
W okresie 5.11.2019 r. - 19.11.2019 r. będą trwały konsultacje w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020". Opinie oraz uwagi do projektu programu należy składać na załączonym formularzu.
projekt programu
formularz
Rozstrzygnięcie
DorotaK | 04.11.2019 więcej | |

INFORMACJA
Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska w ramach LSR ogłosiła nabór wniosków nr 5/2019 - w ramach przedsięwzięcia I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Wnioski będzie można składać od 13 do 27 listopada 2019r.

Więcej informacji na www.puszczaknyszynska.org.

tomaszl | 04.11.2019 więcej | |

ZAPROSZENIE
Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym, dotyczącym naboru wniosków w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

W ramach konkursu można otrzymać dotację na projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, w tym np.:

 -   rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
  -  dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
    - inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2019 roku (poniedziałek), w godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89, w sali konferencyjnej 318.

tomaszl | 31.10.2019 więcej | |

INFORMACJA
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej : 
2019-11-06 08:00 - 14:00   
Niewodnica Korycka stacja paliw Pronar
Ignatki od 40 do 42


2019-11-07 09:00 - 14:00
Księżyno
ul. Brukowa 1, 1/4, 2, 3/1, 3/2, 4, 4A, 8, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 14, 14A, 18
ul. Wrzosowa działki nr: 446, 451, PODLASKI ZARZĄD DRÓG

tomaszl | 31.10.2019 więcej | |

Zakupy dla OSP z dotacji Województwa Podlaskiego
Gmina Juchnowiec Kościelny w 2019 roku otrzymała pomoc finansową z budżetu województwa podlaskiego w wysokości 5000 zł, przeznaczoną dla jednostek OSP.
Z przyznanej kwoty zakupione zostały 4 hełmy strażackie dla OSP Juchnowiec Dolny oraz 1 ubranie specjalne dla OSP Złotniki.
tomaszl | 29.10.2019 więcej | |

W dniu 21 października 2019r. przez Klub Sportowy "PASJA KLEOSIN" została złożona oferta na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. "Dobry start z Pasją".
Termin składania uwag do dnia 30.10.2019r.
W załączeniu szczegóły wraz z ofertą
DorotaK | 23.10.2019 więcej | |

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE SZKOLENIOWE
Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński, wraz z Zarządem, serdecznie zaprasza w dniu 06 listopada 2019 r. na szkolenia dla wnioskodawców/ beneficjentów, dotyczące planowanych naborów wniosków w ramach:

1. Przedsięwzięcie III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych
na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Zgodnie z założeniami LSR LGD Puszcza Knyszyńska w ramach przedsięwzięcia w szczególności realizowane powinny być operacje w zakresie promowania obszaru LGD. Budowa marki odbywać się będzie poprzez promocję produktów i usług lokalnych, które mogą przyjąć formę m.in. operacji w zakresie wydawnictw, punktów informacyjnych o usługach, portali, budowy i informacji na stronach/portalach/komunikatorach internetowych, promocji produktów w powiązaniu z domenami obszaru (komplementarnie do celu ogólnego II).
W ramach przedsięwzięcia zakłada się przygotowanie i realizację operacji zgłaszanych zarówno przez partnerów społecznych, jak i publicznych, mających na celu szeroką promocję tego obszaru, w tym promocję produktów i usług lokalnych.


2. Przedsięwzięcie III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
z zakresu tematycznego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Zgodnie z założeniami LSR LGD Puszcza Knyszyńska w ramach przedsięwzięcia w szczególności realizowane powinny być operacje mające na celu wsparcie partycypacji społecznej w realizacji LSR animowane działaniami artystycznymi i  kulturowymi, integrującymi i aktywizującymi społeczność.


Szkolenia odbędą się w dniu 06 listopada 2019r. (środa) w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska przy ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, w sali narad.

Szkolenia rozpoczną się o godzinie 10.00

tomaszl | 23.10.2019 więcej | |

INFORMACJA
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej :

2019-10-28 08:00 - 2019-10-28 11:00 Księżyno:
ul. Przepiórcza 1, 2, 3, 4, 8, 10
ul. Słowicza 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
ul. Sokola 4

2019-10-29 08:00 - 2019-10-29 14:00 Szerenosy od 5 do 39

tomaszl | 23.10.2019 więcej | |

Sprzedaż nieruchomości
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przypomina i zaprasza na pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
1) 104/21 o powierzchni 0,2571 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
2) 104/22 o powierzchni 0,2177 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
które odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym, ul. Lipowa 10, w dniu 30 października 2019 r. (środa). OGŁOSZENIE
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.
tomaszl | 21.10.2019 więcej | |

SESJA RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
W dniu 25 października 2019r. (piątek) o godz. 13.00 odbędzie się XI-ta sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym
szczegóły ...
DorotaK | 18.10.2019 więcej | |

Szanowni Mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny!
W związku z rozpoczętym okresem grzewczym przypominamy, że obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości.

W gospodarstwach domowych można spalać tylko – poza opałem: papier i opakowania z papieru, tekturę i opakowania z tektury, drewno i opakowania z drewna, odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki, odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. „Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub grzywny do 5.000 zł.
tomaszl | 10.10.2019 więcej | |

INFORMACJA
Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Izabelin, Olmonty w dniu 10 października 2019r. (czwartek) w godz. 9.00 - 15.00 mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody w następujących miejscowościach:
Olmonty, Izabelin
Za utrudnienia przepraszamy.
tomaszl | 07.10.2019 więcej | |

INFORMACJA
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej :

2019-10-07 08:00 - 2019-10-07 14:00 Lewickie-Stacja
2019-10-08 08:00 - 2019-10-08 14:00 Szerenosy
od 5 do 39
2019-10-11 14:00 - 2019-10-11 17:00 Ignatki 40/1, 40/5, 40/7 , PROGRESIA, PHU WADBARK,K K Zawistowscy, Multimedia, ORANGE, DELTA TRANS, DAŻE sp, Zakład produkcji tworzyw sztucznych, Magazyny
tomaszl | 07.10.2019 więcej | |

NABÓR 4/2019 Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 4/2019 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.1. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

Planowany nabór wniosków rozpocznie się 14 października 2019r. a zakończy 30 października 2019r.

tomaszl | 03.10.2019 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media