XXVII sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
W dniu 28 kwietnia 2017r. o godz. 13.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym odbędzie się XXVII-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
szczegóły ...
DorotaK | 20.04.2017 więcej | |

tomaszl | 13.04.2017 więcej | |

Więcej miejsc w przedszkolach w gminie Juchnowiec Kościelny.
W dniu 3.04.2017 r. zostały podpisane umowy na rozbudowę przedszkola
w Kleosinie oraz na dostawę wyposażenia. W dniu 04.04.2017 został przekazany plac budowy wykonawcy.
Planowana inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym utwardzenie dojść i dojazdów, ukształtowanie terenu, wykonanie murku oporowego od strony północno-zachodniej oraz przeniesienie istniejących urządzeń zabawowych.
tomaszl | 11.04.2017 więcej | |

Trzeci sezon systemu - Rower gminny
Wraz z początkiem kwietnia w gminie Juchnowiec Kościelny znowu pojawiły się rowery gminne. Sieć rowerowa obejmuje swym zasięgiem – podobnie jak w latach poprzednich – stacje w Ignatkach – Osiedlu i Kleosinie. Są to dwie największe miejscowości
w naszej gminie i jest duże zainteresowanie korzystania z rowerów. Jesteśmy jedną z dwóch gmin podmiejskich w aglomeracji białostockiej, która może pochwalić się tego rodzaju inicjatywą.
tomaszl | 11.04.2017 więcej | |

Budowa drogi gminnej Rostołty-Bogdanki
Z początkiem marca na lokalnej drodze gminnej Rostołty – Bogdanki prace ruszyły pełną parą. Przebudowa drogi obejmować będzie m.in. wykonanie utwardzonej nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m, poboczy gruntowych, zjazdów rowów przydrożnych, nowych przepustów. W ramach inwestycji przebudowany zostanie wodociąg i sieć telefoniczna. Gmina przeznaczy  kwotę w wysokości 1 931 734,68 zł na realizację zadania. Planowany termin zakończenia 29.09.2017 r.
tomaszl | 07.04.2017 więcej | |

III etap droga powiatowa Juchnowiec Górny - Biele
Już na początku marca rozpoczął się III etap rozbudowy drogi powiatowej nr 1483B Białystok – Juchnowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki realizowanego w ramach „PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 – 2019”. Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka o długości 3,8 km od skrzyżowania w Juchnowcu Górnym do miejscowości Biele. Powstanie nowa asfaltowa nawierzchnia jezdni o szerokości 6 m, dwie zatoki autobusowe w Wólce, zjazdy na drogi boczne, zjazdy gospodarcze, oznakowanie poziome i pionowe oraz zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Planowane zakończenie robót koniec czerwca 2017.
tomaszl | 07.04.2017 więcej | |

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy al. Paderewskiego w Białymstoku

Zamknięcie dla ruchu al. Paderewskiego, przejazdu kolejowego w ciągu ul. Paderewskiego oraz odcinków ul. Transportowej i ul. Św. Jerzego (dawna ul. Rzymowskiego).
(planowany termin od 8 kwietnia 2017r.)

korols | 07.04.2017 więcej | |

„Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF .
tomaszl | 07.04.2017 więcej | |

Ruszyła rekrutacja do przedszkoli
4 kwietnia rozpoczął się nabór dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktu przedszkolnego. Rodzice mogą składać wnioski do kilku placówek. We wniosku należy wskazać kolejność trzech wybranych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanego. Rekrutacja potrwa do 18 kwietnia.
tomaszl | 07.04.2017 więcej | |

Książki do bibliotek szkolnych
Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 24 000zł. Książki zostaną zakupione do bibliotek szkolnych w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym i Szkole Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie. Każda ze szkół zakupi książki za kwotę 15 000 zł, w tym wkład własny gminy wynosi 3 000zł.
tomaszl | 07.04.2017 więcej | |

Rozpoczęła się budowa obwodnicy Księżyna
W dniu 5 kwietnia 2017 r. oficjalnie rozpoczęła się budowa obwodnicy Księżyna. Wbito też pierwsze łopaty. Projekt dotyczy 6,5 km drogi wojewódzkiej nr 678,od miejscowości Horodniany do skrzyżowania z drogą nr 682 w Markowszczyźnie, z obejściem Księżyna i Zalesian od strony południowej. Powstaną po dwa pasy ruchu w każdą stronę, chodniki i ścieżki rowerowe, a także zostaną przebudowane sieci kolidujące z nową drogą. 
tomaszl | 06.04.2017 więcej | |

Wkrótce zakończenie inwestycji na drodze powiatowej nr 1492B w Olmontach
Wczesną wiosną wznowiono prace na odcinku drogi powiatowej w Olmontach. Budowa dotyczy odcinka o długości ok.1 km.
Powstaje nowa nawierzchnia i chodniki po obu stronach jezdni z kostki brukowej. Wybudowano kanał deszczowy oraz przebudowano wszystkie przepusty. Wartość inwestycji powiatowej 1 852 145,40 zł, która finansowana jest przez Powiat Białostocki jaki również przez Gminę Juchnowiec Kościelny.
tomaszl | 06.04.2017 więcej | |

Eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w gminie Juchnowiec Kościelny
W dniu 4 kwietnia 2017 r. w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym odbyło się spotkanie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztofa Marcinowicza z ekspertami OECD.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Akademii Nauk, Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oraz pracownicy Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny. Podczas spotkania były poruszane zagadnienia z zakresu rozwoju gospodarczego gminy Juchnowiec Kościelny.
OECD z przeprowadzonego badania sporządzi raport.
tomaszl | 05.04.2017 więcej | |

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE KONTROLI POSIADANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje mieszkańców Gminy, że zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych” oraz art. 5 ust. 1pkt 3b „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”.
tomaszl | 05.04.2017 więcej | |

Nabór kart projektów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza, że w dniach od 03.04.2017 r. do 21.04.2017 r. przeprowadzony zostanie nabór kart projektów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne, planowanych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Obszar rewitalizacji stanowią miejscowości takie jak:
- Hołówki Duże,
- Brończany,
- Ignatki Osiedle,
- Kleosin (ulice: Tarasiuka, Zdrojowa, Kruczkowskiego, Tuwima, Kraszewskiego, Broniewskiego, Wańkowicza).
więcej informacji
tomaszl | 03.04.2017 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media