Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska w ramach LSR LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020 ogłosiła 7 naborów wniosków:

Dwa nabory w ramach PROW:

1. NABÓR nr 1/2020 w ramach przedsięwzięcia III.1.1.Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

2. NABÓR nr 2/2020 w ramach przedsięwzięcia III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Trzy nabory w ramach EFRR:

1. NABÓR nr 3/2020-  w ramach przedsięwzięcia I.2.1  Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

2. NABÓR nr 4/2020 -  w ramach przedsięwzięcia I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej; DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali

3. NABÓR nr 5/2020 - w ramach przedsięwzięcia I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 7- Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Dwa nabory w ramach EFS:

1. NABÓR nr 6/2020- w ramach przedsięwzięcia I.1.1  Programy aktywności lokalnej;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej.

2. NABÓR nr 7/2020- w ramach przedsięwzięcia I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Wnioski będzie można składać od 12 do 26 lutego 2020r.

Więcej informacji w załącznikach i na www.puszczaknyszynska.org.

Notatka LGD NABÓR 1 2020

Notatka LGD NABÓR 2 2020

Notatka LGD NABÓR 3 2020

Notatka LGD NABÓR 4 2020

Notatka LGD NABÓR 5 2020

Notatka LGD NABÓR 6 2020

Notatka LGD NABÓR 7 2020