Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (prowadzona jest działalność gospodarcza np. sklepy, zakłady produkcyjne, szkoły, magazyny, rodzinne ogrody działkowe)
(możliwość wyłączenia się z zorganizowanego przez Gminę Juchnowiec Kościelny systemu gospodarowania odpadami komunalnymi)
UWAGA!!!
W związku z nowelizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - począwszy od 23 września 2021 r. przestał obowiązywać przepis stanowiący, że przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

Informujemy, że na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zamieszczono elektroniczny formularz umożliwiający zgłoszenie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko.

Przedmiotowy formularz jest dostępny pod adresem: https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 r., zmianie ulegają miesięczne stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z poniższą tabelą.
Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi rosną w całej Polsce, wobec czego wszystkie gminy, także nasza, zmuszone są podwyższyć opłaty od mieszkańców, aby zapewnić stabilny system odbioru śmieci. W ostatnich latach jego koszty wzrosły bardzo znacząco i kształtowały się w następujący sposób:
2018 r. -  ok. 1,9 mln zł.
2019 r. – ok. 2,5 mln. Zł.
2020 r. – ok. 2,5 mln. zł.
2021 r.-  ok. 5,0 mln. zł. (szacunkowy koszt).
Podwyżka cen za gospodarowanie odpadami związana jest ze:
- zmianą przepisów – dotychczas usługa odbioru i zagospodarowania odpadów rozliczana była ryczałtem (bez względu na ilość wytworzonych odpadów), aktualnie rozliczana jest za każdą tonę odpadu;
- zdecydowanym wzrostem cen zagospodarowania odpadów na instalacji np. opakowania z papieru i tektury były przyjmowane w ZUOK w Hryniewiczach za 1,00 zł, aktualnie 160,00 zł.;
- kontrolą wykonywanej usługi – system monitoringu – kamery wraz z GPS pozwalające śledzić trasy pojazdów odbierających odpady;
- zgodnie z prawem koszt systemu nie może być dofinansowany ze środków budżetu Gminy.
Gmina Juchnowiec Kościelny stanęła przed koniecznością dostosowania wysokości opłat do aktualnych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów, dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Nie uległa zmianie metoda naliczanie opłaty – obowiązuje stawka miesięczna opłaty od gospodarstwa domowego. Właściciele nieruchomości zamieszkałych (zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi), którzy kompostują bioodpady (w tym odpady zielone) w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia z części ww. opłaty w wysokości 5 zł. W tym celu, zobowiązani są złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bioodpady podlegające kompostowaniu nie będą odbierane przez przedsiębiorcę. W przypadku stwierdzenia, ze właściciel nieruchomości nie kompostuje bioodpadów, Wójt Gminy wyda decyzję określającą utratę zwolnienia. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym ww. decyzja stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji.

System zmieszany - 114,00 zł.

Selektywna zbiórka - 57,00 zł.
*w przypadku kompostowania – 52,00 zł.

Częstotliwość odbioru: Raz na dwa tygodnie odpady zmieszane i odpady ulegające biodegradacji, 1 raz w miesiącu odpady posegregowane
Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów, dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Stawka za wywóz pojemnika.

Wielkość pojemnika Selektywna zbiórka System zmieszany
60 l. - 100 l. 3,00 zł 6,00 zł
110 l. - 230 l. 5,00 zł 10,00 zł
240 l. - 300 l. 12,00 zł 24,00 zł
310 l. - 400 l. 16,00 zł 32,00 zł
410 l. - 500 l. 21,00 zł 42,00 zł
510 l. - 650 l. 26,00 zł 52,00 zł
660 l. - 800 l. 34,00 zł 68,00 zł
810 l. - 900 l. 42,00 zł 84,00 zł
910 l. - 1100 l. 47,00 zł 94,00 zł
KP 5 m3 235,00 zł 470,00 zł
KP 7 m3 329,00 zł 658,00 zł


Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiedniej stawki opłaty.

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów, dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
Ryczałtowa stawka opłaty za nieruchomość.
System zmieszany - 300,00 zł.   

Selektywna zbiórka - 150,00 zł.

Częstotliwość odbioru: 1 raz w tygodniu odpady zmieszane i odpady ulegające biodegradacji,
1 raz na 2 tygodnie odpady posegregowane

Uwaga!
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierająca odpady przyjmie jako odpad niesegregowany (zmieszany) komunalny i powiadomi o tym fakcie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny. W takim przypadku właścicielowi nieruchomości zostanie naliczona podwyższona stawka opłaty podstawowej (kwota przypisana dla opłat jako system zmieszany).

TERMIN PŁATNOŚCI
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami raz na kwartał bez wezwania w następujących terminach:
1) za I kwartał do dnia 10 marca;
2) za II kwartał do dnia 10 czerwca;
3) za III kwartał do dnia 10 września;
4) za IV kwartał do dnia 10 grudnia.

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych [.docx]

Uchwała Nr XXII/264/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr XXII/263/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

Uchwała Nr XXII/262/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

Uchwała Nr XXII/265/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

Uchwała Nr XIX/233/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX/232/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Juchnowiec Kościelny niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne


UCHWAŁA Nr III/25/2018 z dnia z dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr XXXV/336/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Uchwała Nr XXXIV/320/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
UCHWAŁA Nr XXXI/283/2017 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XXXI/284/2017 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Uchwała Nr XXVII/249/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XIX/232/2012 z dnia 30 października 2012r.w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Juchnowiec Kościelny niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne

 

Rozwiązanie Komisji ds. monitorowania postępu prac przy budowie instalacji odgazowującej pole składowe na terenie ZUOK w Hryniewiczach


Notatka służbowa z dnia 29 lipca 2019 r. ze spotkania Komisji ds. monitorowania postępu prac przy budowie instalacji odgazowującej pole składowe na terenie ZUOK w Hryniewiczach


Notatka służbowa z dnia 17 czerwca 2019 r. ze spotkania Komisji ds. monitorowania postępu prac przy budowie instalacji odgazowującej pole składowe na terenie ZUOK w Hryniewiczach


Wniosek Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie bezzwłocznego rozwiązania problemu uciążliwości odorowych emitowanych w wyniku działalności ZUOK w Hryniewiczach


Notatka Służbowa z dnia 07 lutego 2019 r. ze spotkania Komisji ds. monitorowania postępu prac przy budowie instalacji odgazowującej pole składowe na terenie ZUOK w Hryniewiczach


Decyzja Starosty Powiatu Białostockiego znak: AR.6740.2.5.1.2019 z dnia 04.03.2019 r. – zatwierdzająca projekt budowlany i udzielenie pozwolenia na budowę PUHP LECH Sp. z o. o. – instalacja odgazowania składowiska odpadów komunalnych dla kwatery 4A


Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego DOS-II.7222.2.33.2018 z dnia 08 lutego 2018 r. - istotna zmiana pozwolenia zintegrenowanego na eksploatację instalacji wchodzących w skład ZUOK w Hryniewiczach


Notatka służbowa z dnia 29 października 2018 r. ze spotkania w sprawie uciążliwości odporowych ZUOK Hryniewicze


Informacje o środku używanym do dezodoryzacji (atest + karta charakterystyki)


Notatka służbowa z dnia 25 września 2018 r. ze spotkania w sprawie uciążliwości odporowych ZUOK Hryniewicze


Informacja o postępie prac w zakresie budowy czynnej instalacji odgazowującej pole składowe oraz o dezodoryzacji pola składowego


Komisja ds. monitorowania postępu prac przy budowie instalacji odgazowującej pole składowe na terenie ZUOK w Hryniewiczach