Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:
Lp. Nazwa składnika majątkowego Nr inwentarzowy Rok produkcji /wytworzenia Cena wywoławcza
1. Pług jednostronny PJ-30P/m 6-9 2006 2 000,00
2. Pług jednostronny PJ-30P/m 6-10 2006 2 000,00
3. Zamiatarka AGATA ZM-2000 6-21 2010 1 000,00
4. Piaskarka P1D 6 - 12 2007 3 000,00
5. Piaskarka P1D 6-16 2007 3 000,00
Przetarg odbędzie się w dniu 09.10.2020r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Lipowej 10.

Informacji dotyczących wymienionych składników majątkowych można uzyskać w dni robocze tj. w poniedziałki w godzinach 9:00 – 17:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 pod numerem telefonu 85 713 28 94.

Wyżej przedstawione przedmioty można oglądać w bazie transportowej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Szkolna 1A, 16-061 Juchnowiec Górny w dniach od 28.09.2020r. do 07.10.2020r. w godzinach 10:00 – 16:00 (poniedziałki) i 8:00 – 15:00 (od wtorku do piątku), po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod nr telefonu 85 713 28 94.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego, po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali, zwraca się w terminie do 7 dni, odpowiednio od dnia wygrania przetargu lub jego zamknięcia.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w tabeli, mogą składać pisemne oferty zawierające:
 1. dane oferenta; w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania) natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek: nazwę, adres i siedzibę,
 2. wykaz składników majątku ruchomego objętego ofertą,
 3. ceny oferowane za poszczególne składniki majątku ruchomego,
 4. warunki zapłaty za zakupiony składnik majątkowy,
 5. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem mienia ruchomego lub że ponosi odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin.
Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składników majątkowych w dniu 09.10.2020r.” należy składać w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny najpóźniej do godz. 9:00 w dniu przetargu.

Komisja przetargowa odrzuca oferty, które zostały złożone po terminie lub w niewłaściwym miejscu, bądź gdy nie zawierają wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, który nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.

Wójt
Krzysztof Marcinowicz

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat rolnictwa. Informacje zebrane w spisie są potrzebne, żeby ocenić stan polskiego rolnictwa i móc kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, jak i w naszych małych ojczyznach, jakimi są gminy.
Zwracam się do Użytkowników gospodarstw rolnych z gorącą prośbą. Weźcie udział w spisie w drodze samospisu, wykazując się postawą obywatelską dla dobra naszej społeczności lokalnej. Jednocześnie proszę młodzież, aby pomogła w dokonaniu samospisu rodzicom, dziadkom, znajomym, jeżeli będą mieli trudności z dopełnieniem obowiązku spisowego.
Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek ustawowy dokonania samospisu internetowego z wykorzystaniem interaktywnej aplikacji znajdującej się na stronie https://spisrolny.gov.pl/
Aplikacja umożliwia uwierzytelnianie użytkownika gospodarstwa poprzez:
 • integrację z węzłem krajowym – uwierzytelnienie przez Profil Zaufany oraz systemy informatyczne banków,
 • PESEL i numer gospodarstwa rolnego (numer gospodarstwa rolnego został przesłany rolnikowi w liście Prezesa GUS),
 • PESEL i numer producenta (numer producenta służący do uwierzytelniania w e- wniosku ARiMR),
 • Infolinię spisową – uwierzytelnienie pod numerem telefonu 22 279 99 99.

W przypadku braku dostępu do Internetu można spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 wew. 1 i wybierając opcję „Spisz się przez telefon”. Samospisu można dokonać także w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10 w godzinach pracy Urzędu. Zorganizowaliśmy dla Was stanowisko spisowe.

Spiszmy się, jak na rolników przystało, bo liczy się rolnictwo! Pamiętajmy, że jest to nasz obywatelski obowiązek!
Z przesłanej przez PUHP „LECH” Sp. z o.o. informacji dotyczącej uciążliwości odorowych wynika, iż na wskazane uciążliwości wpływ mają dwa czynniki:
 1. Przerwa technologiczna spalarni odpadów (wznowienie dostaw do spalarni nastąpi 28.09.2020 roku). Obecnie odpady zmieszane (w standardowych warunkach spalane w spalarni) są kierowane do ZUOK w Hryniewiczach jako instalacji zastępczej, gdzie zostają poddane sortowaniu. Pozostałości po sortowaniu są magazynowane na terenie Zakładu, co może powodować uciążliwość odorową. Po wznowieniu pracy spalarni odpady zostaną przetransportowane do spalarni celem ich utylizacji.
 2. Wysoka amplituda temperatur sprzyjająca nocnemu i porannemu parowaniu ze stawów odciekowych i magazynów pozostałości po sortowaniu odpadów.

PUHP „LECH” Sp. z o.o. poinformowała jednocześnie, iż kwatera składowiska jest odgazowywana czynnie w trybie ciągłym, a na kwaterę składowiska dostarczane są odpady w znikomej ilości, nie powodujące uciążliwości odorowych.
Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 18.09.2020r. Szczegóły

Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny realizuje projekt „Konopielka 2020” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”. Projekt poświęcony jest twórczości Edwarda Redlińskiego, który urodził się we Frampolu, w gminie Juchnowiec Kościelny. Tu się wychowywał i tworzył.

NABÓR  WNIOSKÓW

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej.

Zapraszamy do składania wniosków na udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Takie spotkania pamięta się baaaardzo długo. Deszcz, burza, błyskawice, a mimo to fantastyczna atmosfera i doskonała zabawa. Tak było w parku w Śródlesiu. Nic nie było w stanie pokrzyżować planów. Uczestnicy pikniku stworzyli naprawdę niezapomniany klimat. 

Chętnie garnęliśmy się do warsztatów kulinarnych, tworzyliśmy kosmetyki naturalne, analizowaliśmy skład swojego ciała i rozmawialiśmy o diecie i zdrowym odżywaniu. Były wesołe rodzinne konkursy, gry i zabawy. Był quiz o Śródlesiu, w którym nagrody wręczali wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz i dyrektor Ośrodka Kultury Krzysztof Sokólski. Wójt oficjalnie otworzył piękny park w Śródlesiu. Wszystkim błogosławił ksiądz Bogusław Zieziula, proboszcz parafii w Ignatkach-Osiedlu, a mieszkańcom dziękował sołtys Śródlesia Krzysztof Pilch. 

Sz. P.
Beneficjenci projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”

Informujemy, iż do dnia 31.08.2020r. trwa okres trwałości projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ramach projektu zakupiono i przekazano Państwu w użytkowanie sprzęt komputerowy oraz finansowano dostęp do Internetu.

Juchnowiec Kościelny najwyżej w powiecie białostockim

Ogólnopolskie Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” co roku publikuje ranking  zamożności gmin, powiatów, województw. W rankingu za 2019 rok Gmina Juchnowiec Kościelny zajęła 155. miejsce pod względem dochodu per capita, czyli na jednego mieszkańca, uzyskując wynik  3911,29 zł. i awansując w stosunku do roku ubiegłego o prawie czterdzieści pozycji. W rankingu brało udział 1537 gmin wiejskich.

Podczas czwartkowej XVIII sesji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny radni (przy 14 głosach za i jednym wstrzymującym) udzielili absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok. W tym miejscu warto podkreślić, że gmina Juchnowiec Kościelny za swoją politykę finansową została również doceniona przez niezależnych ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W przygotowanym przez naukowców Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2019 rok gmina Juchnowiec Kościelny została sklasyfikowana na 19. miejscu spośród 1547 gmin wiejskich! 

Wejście w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji uruchomiło nowy instrument wsparcia przedsiębiorców. Inwestując na gruntach publicznych i prywatnych, przedsiębiorcy mogą skorzystać  z ulgi podatkowej na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Dla obszaru zarządzanego przez  Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. (rozporządzenia  Ministra  Przedsiębiorczości i Technologii  z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym) decyzję o wsparciu w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki wydaje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Referacie Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 13.08.2020r. Szczegóły……

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 13.08.2020r. Szczegóły……

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15zzzzzz ust. 3 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U 2020r. poz. 570), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przedstawia Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny Raport o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za rok 2019 w terminie do dnia 30 lipca 2020 r.