W dniu 25 października 2022 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy nr 01202-6935-UM1011782/22 na realizację operacji pn. „Centrum Rekreacyjne w Ignatkach-Osiedlu” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Juchnowiec Kościelny realizuje projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na podstawie umowy o powierzenia grantu nr 989/2022 z 18 marca 2022 r.
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Juchnowiec Kościelny realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie cyfryzacji i poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny i jednostek organizacyjnych. Cel jest zgodny z celem szczegółowym 9 V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

EFEKTEM REALIZACJI PROJEKTU będzie przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa, zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa, usprawnienie zmiany systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją na system EZD PUW oraz wzrost wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa wśród pracowników.