W dniu 23 lutego 2023 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy nr 00032-65150-UM1010059/22 na realizację operacji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji z energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wsparcie rozwoju Gminy Juchnowiec Kościelny oraz poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Kleosin, Olmonty i Ignatki-Osiedle.
Całkowita wartość projektu wynosi: 4 895 560,75 PLN
Kwota dofinansowania: 3 099 512 PLN

W dniu 25 października 2022 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy nr 01202-6935-UM1011782/22 na realizację operacji pn. „Centrum Rekreacyjne w Ignatkach-Osiedlu” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Juchnowiec Kościelny realizuje projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na podstawie umowy o powierzenia grantu nr 989/2022 z 18 marca 2022 r.
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.