Nr umowy o powierzenie grantu:

1704/2020 z dnia 23.04.2020 r.

Termin realizacji:

24.10.2020 r.

Źródło finansowania:

Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie nr 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:
OSI PRIORYTETOWEJ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.5 Rewitalizacja

Głównym celem projektu jest wyprowadzenie wskazanych obszarów (tj. Ignatki-Osiedle, Hołówki Duże, Brończany) ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie im nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do rozwoju tych terenów, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego


Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci 3-4 letnich i dzieci z niepełnosprawnościami w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz podniesienie jakości edukacji i dostosowanie jej do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Cele szczegółowe projektu:
- uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny;
- poprawa dostępności edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny;
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami.

W dniu 4 lipca 2018 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Budowa altany i grilla w Hołówkach Małych” w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa.

W ramach planowanej operacji zostanie stworzone miejsce aktywnego wypoczynku w miejscowości Hołówki Małe w celu promocji i rozwijania aktywnego trybu życia społeczności lokalnej. Realizowane przedsięwzięcie przewiduje wykonanie altany i grilla.
Planowane przedsięwzięcie służyć będzie podniesieniu atrakcyjności tego obszaru, wpłynie to pozytywnie na poprawę jakości życia i zaktywizuje lokalną społeczność wiejską gminy Juchnowiec Kościelny. Pobudzi dzieci i młodzież do spotkań na świeżym powietrzu połączonym z aktywnością fizyczno-ruchową w odnowionej i estetycznej przestrzeni wiejskiej w zgodzie z naturą i kulturą. Mieszkańcy otrzymają swobodny dostęp do bazy rekreacyjnej, w której w przyjemnym otoczeniu wśród zieleni będą mogli się zrelaksować. Otwarta altana oraz możliwość wspólnego grillowania będzie sprzyjać spotkaniom okolicznych mieszkańców i wpływać na ich dobre samopoczucie oraz pozytywne postrzeganie okolicy.

W dniu 11 maja 2018 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach” Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:
Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi Dorożki poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej. Realizacja operacji wpłynie na poprawę jakości i standardu życia lokalnej społeczności.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:
OSI PRIORYTETOWEJ V: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Działania 5.4. Strategie niskoemisyjne
Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOFW dniu 7 listopada 2017 r. podpisano umowę nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0011/17-00 o dofinansowanie Projektu nr WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”.

W dniu 31 października 2017 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach PROW na lata 2014-2020, pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Ignatkach.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:
OSI PRIORYTETOWEJ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego


Głównym celem projektu jest poprawa dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dostosowanej do potrzeb zarówno dzieci szczególnie uzdolnionych jak i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Cele szczegółowe projektu:
- uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny;
- poprawa dostępności edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny;
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami.

Planowane efekty:
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.;
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej – 1 szt.;
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 225 osób

Wartość projektu: 2 448 050,45 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 067 497,82 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:
OSI PRIORYTETOWEJ V: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Działania 5.4. Strategie niskoemisyjne
Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF


Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw konwencjonalnych podczas produkcji C.W.U. Realizacja projektu uzyskiwania C.W.U. z instalacji solarnych w Gminie Juchnowiec Kościelny zapewni długoterminowe konsekwencje i korzyści.

Celem bezpośrednim projektu jest wzrost jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele podgrzewania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych.

Celem pośrednim projektu jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii.