Marszałek Województwa Podlaskiego zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Projekt dostępny jest do wglądu:
- w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14, 15-097 Białystok, II piętro, pokój nr 208, w poniedziałek w godzinach : 8:00- 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach: 7:30- 15:30
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/w zakładce: Urząd Marszałkowski/Łowiectwo.
Uwagi do Projektu mogą być składane:
w formie pisemnej na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufania ePUAP,
w terminie od 14.10.2020r do 04.11.2020r.
Uwagi do Projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej Projektem wraz z przesłanym dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości oraz określenie położenia nieruchomości poprzez wskazanie numeru i obrębu ewidencyjnego nieruchomości.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Podlaskiego. Uwagi złożone po  upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.