KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK/KTO JEST PODMIOTEM WRAŻLIWYM:
- podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- jednostki organizacyjne pomocy społecznej
- noclegownie albo ogrzewalnie
- jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- podmioty systemu oświaty
- podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki
- podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy

- kościoły lub inne związki wyznaniowe
- podmioty prowadzące działalność kulturalną
- podmioty prowadzące działalność archiwalną
- ochotnicze straże pożarne
- placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
- rodzinne domy pomocy
- centra integracji społecznej
- kluby integracji społecznej
- warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej
- organizacje pozarządowe
- spółdzielnie socjalne
Szczegółowe informacja dot. podmiotów wrażliwych zawiera art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła
w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1967).

NA CO JEST PRZYZNAWANY DODATEK:
Dodatek przysługuje tym podmiotom, które ponoszą koszty zakupu:
- węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego,
- pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy,
- gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego,
wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez podmioty wrażliwe ich podstawowej działalności.
Warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu
 – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB.

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski o wypłatę dodatku można składać w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w formie papierowej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Lipowej 10.
Ponadto wnioski o wypłatę dodatku można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wnioski złożone po 30 listopada 2022 roku będą pozostawione bez rozpoznania.
Więcej informacji na temat dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 085 713 28 93, w godzinach pracy urzędu: pon.: 9 - 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30.
Wzór wniosku:
https://samorzad.gov.pl/attachment/5ea1cdae-34e0-4eb4-b2b4-53af31496587

INFORMACJE DODATKOWE DLA ODBIORCÓW CIEPŁA:
W związku z wejściem w życie 20 września 2022 r. ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła
w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967). Wprowadzony został mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność
w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą.
Rekompensaty obejmują okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Obowiązki odbiorcy ciepła:
21 dni od dnia wejścia w życie ustawy/ nabycia uprawnienia: złożenie przez odbiorców ciepła do sprzedawców ciepła, oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych (np. szkoły, żłobki czy szpitale).
Gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty otrzymują ciepło z rekompensatą niezależnie od złożenia oświadczenia. Jednakże, osoba działająca w imieniu i na rzecz takich odbiorców która nie złożyła oświadczenia ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców (np. prezes spółdzielni).