KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK/KTO JEST PODMIOTEM WRAŻLIWYM:
- podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- jednostki organizacyjne pomocy społecznej
- noclegownie albo ogrzewalnie
- jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- podmioty systemu oświaty
- podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki
- podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy
- kościoły lub inne związki wyznaniowe
- podmioty prowadzące działalność kulturalną
- podmioty prowadzące działalność archiwalną
- ochotnicze straże pożarne
- placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
- rodzinne domy pomocy
- centra integracji społecznej
- kluby integracji społecznej
- warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej
- organizacje pozarządowe
- spółdzielnie socjalne

Szczegółowe informacja dot. podmiotów wrażliwych zawiera art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1967).

Dodatek przysługuje tym podmiotom, które ponoszą koszty zakupu:
- węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego,
- pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy,
- gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego,
wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez podmioty wrażliwe ich podstawowej działalności.

Wnioski o wypłatę dodatku można składać w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w formie papierowej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny przy
ul. Lipowej 10.

Ponadto wnioski o wypłatę dodatku można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wnioski złożone po 30 listopada 2022 roku będą pozostawione bez rozpoznania.
Więcej informacji na temat dodatku dla podmiotów wrażliwych można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 085 713 28 93, w godzinach pracy urzędu: pon.: 9 - 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30.
Infolinia Ministerstwa Klimatu i Środowiska (zagadnienia merytoryczne)  
(+48 22) 36 92 900

Wzór wniosku:
https://www.gov.pl/attachment/23eb593f-44cd-41cd-a8ad-643f461494f3

Instruktaż wypełnienia wniosku:
https://www.gov.pl/attachment/a992a847-5d45-4f03-8b7f-a9bc7f9e5a42

Wersja edytowalna arkusza do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego:
https://samorzad.gov.pl/attachment/97dea03e-3644-4e59-b946-fb910f864075

Charakterystyka i sposób obliczania dodatku
- Pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone dynamicznie na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat);
- Możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich oraz rozwiązanie dla nowych obiektów;
- Potwierdzeniem ilości i ceny paliwa będzie dokument sprzedaży;
- Obowiązek zgłoszenia źródła ciepła do CEEB;
- Ilość paliwa objętego dokumentami sprzedaży dla roku 2022 powinna obejmować, co najmniej 50 proc. średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia.

Wzór wyliczania wysokości dodatku:
D = (Zk – Skp) x 0,4
D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażona w złotych,
Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,
Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.

Do wniosku należy dołączyć:
1. oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu,
2. dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń dodatku, np. faktury (warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) oraz zakup co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa w roku 2022),