Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 29 maja 2020 r. (piątek) na godz.13.00, XVI-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XV/2020.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej.
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 w Gminie Juchnowiec Kościelny.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
b) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
c) w sprawie rozpatrzenia skargi,
d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
g) zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498B w m. Szerenosy (gm. Juchnowiec Kościelny),
h) w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelny z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok,
i) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2022.
j) w sprawie zmian w budżecie na 2020r.
k) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020 – 2023.
9. Wnioski radnych.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad sesji.