Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 30 czerwca 2020 r. (wtorek) na godz.13.00, XVII-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.

Porządek obrad sesji:

1.   Otwarcie obrad sesji.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu sesji Nr XVI/2020.

4.   Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5.   Analiza funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.

6.   Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:

a)    w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

b)   w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

c)    w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym,

d)   w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym,

e)    w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny,

f)     w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym
z siedzibą w Księżynie,

g)    w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Juchnowiec Kościelny,

h)   w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny,

i)     w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,

j)     w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny,

k)   w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Juchnowiec Kościelny na rok szkolny 2020/2021,

l)     w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym,

m)  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym,

n)   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejścia dla pieszych i utwardzonych do niego dojść w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1483B w miejscowości Lewickie (Gmina Juchnowiec Kościelny),

o)    w sprawie zmian w budżecie na 2020r.

p)   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020 – 2023.

7.   Wnioski radnych.

8.   Sprawy bieżące.

9.   Zakończenie obrad sesji.

Sesja ma charakter otwarty.