Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 30 lipca 2020r. (czwartek) na godz. 13.00, XVIII-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
4.    Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
b)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
c)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
d)    w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym,
e)    w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny,
f)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skołyszyn,
g)    w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok,
h)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030.
5.    Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za 2019r.
6.1. Debata radnych oraz mieszkańców gminy nad raportem o stanie gminy.
6.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny wotum zaufania.
6.    Przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r. oraz udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
7.1. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
7.2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny sprawozdaniu z wykonania budżetu.
7.3. Odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
7.4. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2019 r.
7.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.
7.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r.
7.    Wnioski radnych.
8.    Sprawy bieżące.
9.    Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska