Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 22 września 2020 r. (wtorek) na godz.14.00, XIX-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom. 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów sesji Nr XVII/2020 i Nr XVIII/2020.

4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:

a) w sprawie rozpatrzenia skargi,

b) w sprawie rozpatrzenia skargi,

c) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym,

d) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny,

e) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

f) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

g) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych ulicy Miłej usytuowanej w miejscowości Ignatki, Gmina Juchnowiec Kościelny,

h) w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny,

i) w sprawie rozpatrzenia wniosku,

j) w sprawie rozpatrzenia wniosku,

k) w sprawie rozpatrzenia wniosku,

l) w sprawie rozpatrzenia wniosku,

m) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

n) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030.

6. Wnioski radnych.

7. Sprawy bieżące.

8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska