Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 30 października 2020 r. (piątek) na godz.14.00, XX-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom. Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XIX/2020.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Juchnowiec Kościelny w roku szkolnym 2019/2020..
6. Informacja Wójta na temat przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r. oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej.
7. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki – Przemysł),
b) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Juchnowiec Kościelny,
c) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030.
9. Wnioski radnych.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska
Sesja ma charakter otwarty.