Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.713 z późn.zm.) oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na wniosek Wójta na dzień 18 listopada 2020 r. (środa), na godz. 14.30 XXI-ą sesję nadzwyczajną Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020r. - projekt w załączeniu.
  4. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska
Sesja ma charakter otwarty.