Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713, z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 31 marca 2021 r. (środa) na godz.15.00, XXV-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.
Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXIII/2021 i Nr XXIV/2021.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Przyjęcie informacji na temat działalności Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2020 roku.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym za 2020 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu Wspierania Rodzin w Gminie Juchnowiec Kościelny za 2020 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
9. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a)  w sprawie powierzenia Gminie Zabłudów realizacji zadania publicznego dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich,
b)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.: „FDS-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549B w m. Horodniany (Gm. Juchnowiec Kościelny),
c)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.: „FDS-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B w m. Juchnowiec Kościelny (Gm. Juchnowiec Kościelny),
d)  w sprawie rozpatrzenia petycji,
e)  w sprawie rozpatrzenia petycji,
f)  w sprawie rozpatrzenia petycji,
g) w sprawie rozpatrzenia petycji,
h) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2021 roku”,
i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1484B na terenie zabudowy m) Niewodnica Nargilewska”,
j) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
k) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
l) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
m) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
n) w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Juchnowiec Kościelny”
o) w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
11. Wnioski radnych.
12. Sprawy bieżące.
13. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska
Sesja ma charakter otwarty.