Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713, poz.1378) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 28 kwietnia 2021 r. (środa) na godz.14.30, XXVI-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.
Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu sesji Nr XXV/2021.
4.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5.    Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej.
6.    Przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Juchnowiec Kościelny.
7.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 roku.
8.    Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a)    w sprawie zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2021 roku”,
b)    w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego przyznawanego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na terenie gminy Juchnowiec Kościelny,
c)    w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratury Rejonowej w Białymstoku wraz z odpowiedzią na skargę,
d)    zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.”FDS-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549B w m. Horodniany (G. Juchnowiec Kościelny),
e)    w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok,
f)    w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok,
g)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032,
h)    w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
9.    Wnioski radnych.
10.    Sprawy bieżące.
11.    Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska
Sesja ma charakter otwarty.