Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372) oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na wniosek Wójta na dzień 16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek), na godz. 16.00, XXIX-ą sesję nadzwyczajną Rady Gminy Juchnowiec Kościelny,  która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok  – projekt w załączeniu.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032 – projekt w załączeniu.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – projekt w załączeniu.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Juchnowiec Kościelny – projekt w załączeniu.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom stypendiów  – projekt w załączeniu.
8.    Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska
Sesja ma charakter otwarty.