Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372) oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na dzień 27 września 2021 r. (poniedziałek), na godz.14.30, XXX-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny,  która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.
Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu sesji Nr XXVIII/2021 i Nr XXIX/2021.
4.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5.    Omówienie funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.
6.    Informacja Wójta na temat przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej.
7.    Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a)    w sprawie rozpatrzenia skargi,
b)    w sprawie rozpatrzenia wniosku,
c)    w sprawie rozpatrzenia wniosku,
d)    w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
e)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
f)    w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr XVI/105/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie opłaty adiacenckiej ze względu na wzrost wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału,
g)    w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
h)    w sprawie zmian w budżecie.
8.    Wnioski radnych.
9.    Sprawy bieżące.
10.    Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska


Sesja ma charakter otwarty.