Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372) oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na dzień 28 października 2021 r. (czwartek), na godz.14.30, XXXI-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny,  która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu sesji Nr XXX/2021.
4.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5.    Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Juchnowiec Kościelny w roku szkolnym 2020/2021.
6.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7.    Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:

a)    w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny,
b)    w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych działek nr: 216/4, 286/3 ob.ew. Horodniany, nr 165 ob.ew. Hryniewicze, 405/11, 414, 434 ob.ew. Księżyno (ul. Borsucza), nr 440 ob.ew. Księżyno, położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny,
c)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przejścia dla pieszych i utwardzonych do niego dojść w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1483B w m. Lewickie (Gm. Juchnowiec Kościelny),
d)    w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022;
e)    w sprawie nadania nazwy ulicy dotychczas nieoznaczonej w miejscowości Olmonty,
f)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
g)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
h)    w sprawie w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2021 – 2032,
i)    w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
j)    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.,
k)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032.
8.    Wnioski radnych.
9.    Sprawy bieżące.
10.    Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Sesja ma charakter otwarty.