Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) na godz.15.00, XXXII-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXI/2021.
4.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5.    Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku.
6.    Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a)    w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
b)    w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysom,
c)    w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny,
d)    w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, a także ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
e)    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
7.    Wnioski radnych.
8.    Sprawy bieżące.
9.    Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska


Sesja ma charakter otwarty.