Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn.zm.) oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na wniosek Wójta na dzień 7 grudnia 2021 r. (wtorek), na godz. 14.30, XXXIII-ą sesję nadzwyczajną Rady Gminy Juchnowiec Kościelny,  która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.
Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik
o określonej pojemności, a także ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
b) w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny
z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
d) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej,
e) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
4. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska
Sesja ma charakter otwarty.