Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1372 z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 15 grudnia 2021 r. (środa) na godz.12.30, XXXIV-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w prawie własności nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
b) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2022 rok,
c) w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2022 rok.
d) w sprawie zmian w budżecie na 2021r.
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032,
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032.
6. Przyjęcie budżetu gminy na 2022 rok:
a) odczytanie ostatecznego projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,
b) odczytanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu - Komisji Rolnictwa i Finansów,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Juchnowiec Kościelny na 2022 r. oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu,
d) dyskusja nad wnoszonymi w trakcie sesji poprawkami i ich przegłosowanie,
e) głosowanie na projektem uchwały budżetowej
7. Wnioski radnych.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska
Sesja ma charakter otwarty.