Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn.zm.) oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na wniosek Wójta na dzień 29 grudnia 2021 r. (środa), na godz. 14.00, XXXV-ą sesję nadzwyczajną Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a) w sprawie zmiany w budżecie na 2021 rok,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, a także ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.


4. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska
Sesja ma charakter otwarty.