Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) na godz.14.30, XXXVI-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów sesji: Nr XXXII/2021, Nr XXXIII/2021, Nr XXXIV/2021, Nr XXXV/2021.
4.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5.    Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:

a)    w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
b)    w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kleosinie,
c)    w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym,
d)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
e)    w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
f)    w sprawie przystąpienia Gminy Juchnowiec Kościelny do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,
g)    w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2024,
h)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr  1483B do wsi Zajączki (gm. Juchnowiec Kościelny)”,
i)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B w m. Niewodnica Nargilewska (gm. Juchnowiec Kościelny) wraz z budową jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1484B na terenie zabudowy w m. Niewodnica Nargilewska”,
j)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1493B od granicy z miastem Białystok do skrzyżowania z ulicą Jaworową w Olmontach (gm. Juchnowiec Kościelny),
k)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Kolonia Koplany - – Brończany – Stacja Lewickie (gm. Juchnowiec Kościelny)”,
l)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.: „Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewicze – Olmonty (gm. Juchnowiec Kościelny),
m)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1456B Hryniewicze – Juchnowiec Kościelny (gm. Juchnowiec Kościelny),
n)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska (gm. Juchnowiec Kościelny),
o)    w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.,
p)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032.
6.    Wnioski radnych.
7.    Sprawy bieżące.
8.    Zakończenie obrad sesji.