Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 7 marca 2022 r. (poniedziałek) na godz.14.30, XXXVII-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów sesji: Nr XXXVI/2022.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy na rok 2021.
6. Przyjęcie informacji na temat działalności Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2021 roku.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym za 2021 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w Gminie Juchnowiec Kościelny za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu w Hryniewiczach (droga powiatowa Nr 1483B),
b) w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony;
c) w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny,
d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2025;
e) w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza
w Choroszczy,
f) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025,
g) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032,
i) w sprawie rozpatrzenia skargi.
10. Wnioski radnych oraz zapytania sołtysów.
11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska
Sesja ma charakter otwarty.