Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn.zm.) oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na wniosek Wójta na dzień 31 marca 2022 r. (czwartek), na godz. 14.30, XXXVIII-ą sesję nadzwyczajną Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a) w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
b) w sprawie powierzenia realizacji zadania wypłaty świadczenia pieniężnego
z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
c) w sprawie zmiany w budżecie na 2022 rok.
4. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska
Sesja ma charakter otwarty.