Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 24 czerwca 2022 r. (piątek) na godz. 14.00, XL-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
4. Przedstawienie założeń ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz.655)
5. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych Gminy Juchnowiec Kościelny gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania,
b) w sprawie rozpatrzenia skargi,
c) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023-2025” będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie”,
d) w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
6. Wnioski radnych i zapytania sołtysów.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady
Joanna Januszewska