Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 22 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) na godz. 14.30, XLIII-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów sesji Nr XXXIX/2022, Nr XL/2022, Nr XLI/2022, Nr XLII/2022.
 4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 5. Analiza funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.
 6. Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 r.
 7. Omówienie funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.
 8. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
  1. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gminy Juchnowiec Kościelny,
  2. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górny z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym2022/2023,
  3. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Juchnowiec Kościelny na rok szkolny 2022-2023,
  4. w sprawie rozpatrzenia petycji,
  5. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.
  6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032.
 9. Wnioski radnych i zapytania sołtysów.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska
Sesja ma charakter otwarty.