Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że w wodzie z wodociągu Kleosin zaopatrującego miejscowości: Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin, Kolonia Koplany, Księżyno, Kolonia Księżyno, Olmonty, Śródlesie, Izabelin stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:
- zapachu - Z1S (chemiczny).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) zapach powinien być akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.

Ponadnormatywna wartość zapachu występująca na poziomie jak wyżej wpływa na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody. Nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów, woda może być wykorzystywana do celów spożywczych.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.