Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 12 września 2022 r. (poniedziałek) na godz. 14.00, XLIV-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przedstawienie planów realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Białostockiego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

4.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5.    Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 r.
6.    Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a)    w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
b)    w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.
7.    Wnioski radnych i zapytania sołtysów.
8.    Sprawy bieżące.
9.    Zakończenie obrad sesji.


Przewodnicząca Rady
Joanna Januszewska