Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 28 października 2022r. (piątek) na godz. 14.00, XLV-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu sesji Nr XLIII/2022.

4.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5.    Informacja Wójta na temat przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej.
6.    Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Juchnowiec Kościelny w roku szkolnym 2021/2022.
7.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8.    Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
b)    w sprawie rozpatrzenia wniosku,
c)    w sprawie rozpatrzenia wniosku,
d)    zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny,
e)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
f)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
g)    w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Białostockiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny,
h)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne,
i)    w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym
j)    w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.
k)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2025 wraz z Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032.
9.    Wnioski radnych i zapytania sołtysów.
10.    Sprawy bieżące.
11.    Zakończenie obrad sesji.