Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) na godz. 13.30, XLVII-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Zespole Szkół im. ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
4.    Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:

a)    w sprawie rozpatrzenia wniosku,
b)    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
c)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032.
5.    Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2023-2030.
6.    Przyjęcie budżetu gminy na 2023 rok:
a)    odczytanie ostatecznego projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,
b)    odczytanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu – Komisja Rolnictwa i Finansów,
c)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Juchnowiec Kościelny na 2023 r. oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu,
d)    dyskusja nad wnoszonymi w trakcie sesji poprawkami i ich przegłosowanie,
e)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
7.    Wnioski radnych i zapytania sołtysów.
8.    Sprawy bieżące.
9.    Zakończenie obrad sesji.