Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 30 marca 2023 r. (czwartek) na godz. 14.00, L-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
4.    Przyjęcie informacji na temat działalności Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2022 roku.
5.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym za 2022 rok.
6.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w Gminie Juchnowiec Kościelny za 2022 rok.
7.    Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:

a)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wojszki w gminie Juchnowiec Kościelny,
b)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ignatki-Osiedle, obręb geod. Księżyno-Kolonia w gminie Juchnowiec Kościelny,
c)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
d)    zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne,
e)    w sprawie rozpatrzenia wniosku,
f)    w sprawie rozpatrzenia skargi,
g)    w sprawie rozpatrzenia skargi,
h)    w sprawie rozpatrzenia skargi,
i)    w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.,
j)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030.
8.    Wnioski radnych i zapytania sołtysów.
9.    Sprawy bieżące.
10.    Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska