Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) na godz. 14.30, LI-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów sesji Nr XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L.
4.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5.    Przyjęcie Raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.
6.    Przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Juchnowiec Kościelny.
7.    Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej.
8.    Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a)    w sprawie rozpatrzenia petycji,
b)    w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym,
c)    w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.
9.    Wnioski radnych i zapytania sołtysów.
10.    Sprawy bieżące.
11.    Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska