Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 23 sierpnia 2023 r. (środa) na godz. 14.30, LIV-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w nowym budynku Urzędu Gminy przy ul. Jaśminowej 19 w Juchnowcu Kościelnym.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 4. Analiza funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.
 5. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:w sprawie rozpatrzenia wniosku,
  1. w sprawie rozpatrzenia wniosku,
  2. w sprawie rozpatrzenia wniosku,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne,
  4. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/326/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
  5. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
  6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2035,
  7. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035” oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia.
 6. Wnioski radnych i zapytania sołtysów.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska