Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:
OSI PRIORYTETOWEJ V: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Działania 5.4. Strategie niskoemisyjne
Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF


Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw konwencjonalnych podczas produkcji C.W.U. Realizacja projektu uzyskiwania C.W.U. z instalacji solarnych w Gminie Juchnowiec Kościelny zapewni długoterminowe konsekwencje i korzyści.

Celem bezpośrednim projektu jest wzrost jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele podgrzewania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych.

Celem pośrednim projektu jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii.


Wskaźnik rezultatu:
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34): 118,87678 MgCO2/rok

Wskaźnik produktu:
Liczba gospodarstw domowych, w których zmodernizowano indywidualne źródła energii cieplnej lub elektrycznej: 132 szt.

Wartość projektu: 1 652 434,78 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 284 648,90 PLN