Zestaw logotypów zawierający od lewej: logo Funduszy europejskich Program Regionalny, flaga Rzeczpospolitej Polski, logo województwa podlaskiego oraz logo europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:
OSI PRIORYTETOWEJ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.5 Rewitalizacja

Głównym celem projektu jest wyprowadzenie wskazanych obszarów (tj. Ignatki-Osiedle, Hołówki Duże, Brończany) ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie im nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do rozwoju tych terenów, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

Cele szczegółowe projektu:

 •    przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej
 •    zapewnienie spójnego ładu przestrzennego i uporządkowanie przestrzeni publicznych
 •    przeciwdziałanie zjawiskom kryzysowym
 •    podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez przystosowanie istniejącej infrastruktury technicznej i układu przestrzenno-funkcjonalnego
 •    kompleksowe przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 •    poprawa dostępności do obiektów kultury i rekreacji
 •    stworzenie bazy lokalowej, umożliwiającej cykliczną organizację wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, integracyjnych i opiekuńczych
 •    integracja i rozwój członków społeczności lokalnej oraz poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego;
 •    aktywizacja mieszkańców do realizacji inicjatyw lokalnych;
 •    rozwój kapitału społecznego oraz redukcja negatywnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizacji;
 •    wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez poprawę warunków funkcjonowania oraz podniesienia jakości świadczonej pomocy w zakresie hipoterapii;
 •    rozwój infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz poprawie stanu środowiska.

Planowane efekty:

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa

1.       

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]

1,46

2.       

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]

2

3.       

Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby]

1 900,00

4.       

Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m2]

12 700,00

Wartość projektu: 6 774 692,73 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  5 006 068,81 PLN