Logo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

CELEM GŁÓWNYM niniejszego projektu jest:
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 27 mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny do 2024 r.
Projekt będzie polegał na udzielaniu mieszkańcom przez Gminę Juchnowiec Kościelny grantów na dostawę i montaż mikroinstalacji OZE na potrzeby zasilania ich budynków mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Juchnowiec Kościelny.
Pierwszeństwo będą miały osoby znajdujące się na liście rezerwowej z naboru w ramach działania 5.1 RPOWP.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:
1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.) = 27 szt.
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) (MgCO2) = 76,77 MgCO2
3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych = 0,10(MWe)
4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] = 94,54MWhe/rok

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 477 144,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 310 143,60 PLN

Numer projektu: WND-RPPD.08.06.00-20-0577/21
Numer umowy: UDA-RPPD.08.06.00-20-0577/21-00