Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury usług użyteczności publicznej poprzez przeprowadzenie rewitalizacji obszaru zdegradowanego w miejscowości Ignatki-Osiedle.
Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż cieku wodnego oraz stworzenie 3 stref służących do wypoczynku, edukacji i zabawy. Dzięki inwestycji nastąpi aktywizacja społeczności zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Gminie Juchnowiec Kościelny.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:
1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 1,19 ha
2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.
3. Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m2] - 11 917 m2.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 926 641,59 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 589 992,69 PLN

Numer projektu: WND-RPPD.08.06.00-20-0585/21
Numer umowy: UDA-RPPD.08.06.00-20-0585/21-00