Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Juchnowiec Kościelny realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie cyfryzacji i poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny i jednostek organizacyjnych. Cel jest zgodny z celem szczegółowym 9 V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

EFEKTEM REALIZACJI PROJEKTU będzie przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa, zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa, usprawnienie zmiany systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją na system EZD PUW oraz wzrost wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa wśród pracowników.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 100 000,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 100 000,00 PLN

Numer projektu: POPC.05.01.00-00-0001/21-00
Numer umowy: 3054/1/2021