W dniu 23 lutego 2023 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy nr 00032-65150-UM1010059/22 na realizację operacji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji z energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wsparcie rozwoju Gminy Juchnowiec Kościelny oraz poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Kleosin, Olmonty i Ignatki-Osiedle.
Całkowita wartość projektu wynosi: 4 895 560,75 PLN
Kwota dofinansowania: 3 099 512 PLN