Z dniem 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa. 
Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, którzy: 
1. pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat, 
2. uzyskali odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat, 
3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.
Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia tej funkcji przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór został określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydanym w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej – wzór wniosku.
Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.
W związku z powyższym Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny, na podstawie posiadanych dokumentów będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.
W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Gminy, Wójt Gminy wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.
W takim przypadku zaświadczenie będzie można zastąpić pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.
Wszelkie informacje w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa można uzyskać w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 pokój nr 4 oraz pod nr tel. 85 713 28 84.
W załączeniu wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa [.docx]