Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Juchnowiec Kościelny (obszar planistyczny Juchnowiec Kościelny Południe), gmina Juchnowiec Kościelny
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Juchnowiec Kościelny (obszar planistyczny Juchnowiec Kościelny Północ), gmina Juchnowiec Kościelny

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688 t.j.) oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), a także w związku z uchwałami Rady Gminy Juchnowiec Kościelny: Nr XIII/151/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r., Nr XXXIX/430/2022 z dnia 30 maja 2022 r. oraz  Nr LIV/566/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Juchnowiec Kościelny (obszar planistyczny Juchnowiec Kościelny Południe), gmina Juchnowiec Kościelny;
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Juchnowiec Kościelny (obszar planistyczny Juchnowiec Kościelny Północ), gmina Juchnowiec Kościelny,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 22 listopada 2023 r. do 21 grudnia 2023 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Jaśminowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny (pok. 221) w godzinach pracy urzędu tj. godz. 900 - 17 00 (pon.) oraz 730 - 15 30 (wt. – pt.) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: https://bip.juchnowiec.gmina.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023 r.  (czwartek) o godz. 1200  w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Jaśminowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny (w sali konferencyjnej
na parterze budynku).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 67 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Jaśminowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny;
  • w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP;
  • w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny;

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie od 22 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. Uwagi złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.