DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” realizuje zadanie jednoroczne pn. „Budowa drogi nr 106845B łączącej ulicę Norwida w Kleosinie z drogą powiatową nr 1549B w Horodnianach”

Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 107G/RFRD/2024 zawartej 11 czerwca 2024 r. z Wojewodą Podlaskim.

Wartość dofinansowania wyniesie 883 993,26 zł, co stanowi 59,90% kosztów objętych zadaniem. Całkowita wartość Zadania to 1 623 949,68 zł. 

Okres realizacji inwestycji to 2024 r.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie droga nr 106845B o długości 0,353 km łącząca ul. Norwida w Kleosinie z drogą powiatową nr 1549B w Horodnianach. Zaplanowano również budowę oświetlenia kablowego i kanalizacji deszczowej wraz z zabezpieczeniem niezbędnej infrastruktury technicznej.

W dniu 1 marca 2024 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę udzielenia dofinansowania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym na realizację zadania pn.: „Konserwacja wystroju malarskiego wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Podstawą zawarcia umowy jest otrzymana Promesa inwestycyjna Nr RPOZ/2022/7898/PolskiLad z dnia 27 lutego 2024 r. w związku z uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, uchwałą nr LVI/580/2023 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy oraz uchwałą nr LVII/596/2023 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG w zakresie zadań remontowych

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” realizuje zadanie „Remont ulicy Szkolnej w Juchnowcu Górnym”

Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 51G/R/RFRD/2023 zawartej 14.12.2023 r. z Wojewodą Podlaskim.

Wartość dofinansowania wyniesie 551 154,28 zł, co stanowi 59,99% kosztów objętych zadaniem. Całkowita wartość Zadania to 926 478,50 zł. 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG w zakresie zadań remontowych

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” realizuje zadanie „Remont drogi w Wólce”

Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 48G/R/RFRD/2023 zawartej 14.12.2023 r. z Wojewodą Podlaskim.

Wartość dofinansowania wyniesie 236 719,32 zł, co stanowi 60,00% kosztów objętych zadaniem. Całkowita wartość Zadania to 402 420,22 zł. 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” realizuje zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół w Kleosinie”.

Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 12G/BRD/RFRD/2023 zawartej 13.12.2023 r. z Wojewodą Podlaskim.

Wartość dofinansowania wyniesie 99 698,88 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych objętych zadaniem. Całkowita wartość Zadania to 146 025,60 zł.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” realizuje zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych przy przedszkolu w Kleosinie”.

Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 2G/BRD/RFRD/2023 zawartej 13.12.2023 r. z Wojewodą Podlaskim.

Wartość dofinansowania wyniesie 99 698,88 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych objętych zadaniem. Całkowita wartość Zadania to 146 025,60 zł.

W dniu 27 lipca 2023 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Poprawa dostępności transportowej w Gminie Juchnowiec Kościelny poprzez zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w  obszarze D.

Celem projektu jest zmniejszenie barier transportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny spowodowanych zbyt małą dostępnością pojazdów przystosowanych do przewozu osób z  niepełnosprawnościami.

W ramach realizacji inwestycji zakupiony zostanie nowy samochód osobowy – mikrobus, przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym co najmniej 2 miejscami dostosowanymi do przewozu osób poruszających się na wózkach.

Kwota dofinansowania: 135 tys. zł

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych realizuje projekt pt. „Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach”.

W trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się gminy, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje projekt pt. „Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie”.

Inwestycja realizowana jest na podstawie Promesy inwestycyjnej nr Edycja2/2021/7063/PolskiLad z dnia 29 marca 2023 r. na kwotę 9 446 154,00 zł, co stanowi 95% ostatecznej wartości inwestycji. Całkowita wartość zadania wyniesie 9 943 320,00 zł.

W dniu 3 kwietnia 2023 r. podpisano umowę z firmą, która przeprowadzi prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody w Kleosinie. Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców, którzy już w 2024 r. będą cieszyć się nową jakością wody pitnej.

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje projekt pt. „Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny”.

Inwestycja realizowana jest na podstawie Promesy nr 01/2021/9531/PolskiLad z dnia 31 marca 2022 r. na kwotę 8 352 697,89 zł, co stanowi 82% ostatecznej wartości inwestycji. Całkowita wartość wyniesie 10 186 216,94 zł.

W dniu 7 kwietnia 2022 r. podpisano umowy z 5 firmami, które zrealizują budowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany i Brończany.

Logo Polski Ład