Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 r., zmianie ulegają miesięczne stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z poniższą tabelą.
Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi rosną w całej Polsce, wobec czego wszystkie gminy, także nasza, zmuszone są podwyższyć opłaty od mieszkańców, aby zapewnić stabilny system odbioru śmieci. W ostatnich latach jego koszty wzrosły bardzo znacząco i kształtowały się w następujący sposób:
2018 r. -  ok. 1,9 mln zł.
2019 r. – ok. 2,5 mln. Zł.
2020 r. – ok. 2,5 mln. zł.
2021 r.-  ok. 5,0 mln. zł. (szacunkowy koszt).
Podwyżka cen za gospodarowanie odpadami związana jest ze:
- zmianą przepisów – dotychczas usługa odbioru i zagospodarowania odpadów rozliczana była ryczałtem (bez względu na ilość wytworzonych odpadów), aktualnie rozliczana jest za każdą tonę odpadu;
- zdecydowanym wzrostem cen zagospodarowania odpadów na instalacji np. opakowania z papieru i tektury były przyjmowane w ZUOK w Hryniewiczach za 1,00 zł, aktualnie 160,00 zł.;
- kontrolą wykonywanej usługi – system monitoringu – kamery wraz z GPS pozwalające śledzić trasy pojazdów odbierających odpady;
- zgodnie z prawem koszt systemu nie może być dofinansowany ze środków budżetu Gminy.
Gmina Juchnowiec Kościelny stanęła przed koniecznością dostosowania wysokości opłat do aktualnych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów, dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Nie uległa zmianie metoda naliczanie opłaty – obowiązuje stawka miesięczna opłaty od gospodarstwa domowego. Właściciele nieruchomości zamieszkałych (zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi), którzy kompostują bioodpady (w tym odpady zielone) w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia z części ww. opłaty w wysokości 5 zł. W tym celu, zobowiązani są złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bioodpady podlegające kompostowaniu nie będą odbierane przez przedsiębiorcę. W przypadku stwierdzenia, ze właściciel nieruchomości nie kompostuje bioodpadów, Wójt Gminy wyda decyzję określającą utratę zwolnienia. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym ww. decyzja stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji.

System zmieszany - 114,00 zł.

Selektywna zbiórka - 57,00 zł.
*w przypadku kompostowania – 52,00 zł.

Częstotliwość odbioru: Raz na dwa tygodnie odpady zmieszane i odpady ulegające biodegradacji, 1 raz w miesiącu odpady posegregowane
Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów, dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Stawka za wywóz pojemnika.

Wielkość pojemnika Selektywna zbiórka System zmieszany
60 l. - 100 l. 3,00 zł 6,00 zł
110 l. - 230 l. 5,00 zł 10,00 zł
240 l. - 300 l. 12,00 zł 24,00 zł
310 l. - 400 l. 16,00 zł 32,00 zł
410 l. - 500 l. 21,00 zł 42,00 zł
510 l. - 650 l. 26,00 zł 52,00 zł
660 l. - 800 l. 34,00 zł 68,00 zł
810 l. - 900 l. 42,00 zł 84,00 zł
910 l. - 1100 l. 47,00 zł 94,00 zł
KP 5 m3 235,00 zł 470,00 zł
KP 7 m3 329,00 zł 658,00 zł


Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności w miesiącu oraz odpowiedniej stawki opłaty.

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów, dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
Ryczałtowa stawka opłaty za nieruchomość.
System zmieszany - 300,00 zł.   

Selektywna zbiórka - 150,00 zł.

Częstotliwość odbioru: 1 raz w tygodniu odpady zmieszane i odpady ulegające biodegradacji,
1 raz na 2 tygodnie odpady posegregowane

Uwaga!
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierająca odpady przyjmie jako odpad niesegregowany (zmieszany) komunalny i powiadomi o tym fakcie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny. W takim przypadku właścicielowi nieruchomości zostanie naliczona podwyższona stawka opłaty podstawowej (kwota przypisana dla opłat jako system zmieszany).

TERMIN PŁATNOŚCI
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami raz na kwartał bez wezwania w następujących terminach:
1) za I kwartał do dnia 10 marca;
2) za II kwartał do dnia 10 czerwca;
3) za III kwartał do dnia 10 września;
4) za IV kwartał do dnia 10 grudnia.

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych [.docx]