Recykling polega na ponownym wykorzystaniu odpadów. W naturze nie ma odpadów! Każdy element ekosystemu wytwarza materię, która jest następnie wykorzystywana przez inne organizmy. Możemy czerpać inspirację z przyrody, aby zmienić nasze metody produkcji i gospodarkę odpadami. Wszystko można zaprojektować w taki sposób, żeby każdy element można było ponownie użyć.
Takie podejście będzie potrzebne, aby wziąć udział w IX edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego Mistrz Recyklingu i Przyjaciele w 2023 roku. Konkurs dedykujemy uczniom klas 4-8 szkół podstawowych.

Szanowni Rolnicy
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podjął decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Akcja ma na celu ułatwienie rolnikom Gminy Juchnowiec Kościelny pozbycia się odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych w sposób prawidłowy, ekologiczny i przyjazny środowisku.

Żaby, traszki, salamandry już wybrały się w podróż do oczek wodnych, gdzie złożą jaja. Są zwierzętami wodno-lądowymi, ale rozmnażają się tylko w wodzie. Zimowe siedliska są często zlokalizowane przy ruchliwych drogach i płazy muszą je przekroczyć, żeby dotrzeć do wody. Niestety, wiele z nich ginie w tej podróży. Żeby pomóc im tam dotrzeć, można wprowadzić działania ochronne tj.: montować płotki i wiaderka, a potem przenosić je w bezpieczne miejsce.
Do akcji ratowania żab i innych płazów prosimy o zaangażowanie mieszkańców, którzy żyją w sąsiedztwie siedlisk płazów. Pomagając zwierzętom, uczymy się odpowiedzialności za każde stworzenie.
Więcej informacji na temat czynnej ochrony płazów znajduje się w załączonym PORADNIKU CZYNNEJ OCHRONY PŁAZÓW

Szanowni Państwo,  
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż w dniach od 12.07.2021 r. do 27.08.2021 r. na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10. 

Zwracam się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji, ankieterzy posiadają stosowne upoważnienia.

W związku z podjętą przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny Uchwałą nr XIII/75/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, zmienioną uchwałą Nr XXXIII/304/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXVII/352/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określa regulamin stanowiący załącznik do ww. uchwały.

O dotację mogą ubiegać się:
1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osoby fizyczne (będące: współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości),
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, wytwarzającymi ścieki bytowo - gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego.

Dotacją mogą być objęte jedynie nieruchomości z istniejącą zabudową mieszkaniową. W przypadku wyposażenia nieruchomości w bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, warunkiem otrzymania dotacji jest jego likwidacja.

Z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącza się:
1) obszary, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie uzasadniona zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji>br> 2) obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego;
3) obszary, dla których został wykonany projekt zbiorczego systemu odprowadzania ścieków;
4) na obszarze, który został objęty Koncepcją zbiorowego odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych z terenu północnej części Gminy Juchnowiec Kościelny (z dnia 07-03-2017 r.).

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego kompletnego wniosku do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków w budżecie gminy na dany rok budżetowy, wg. kolejności zgłoszeń. Dotacja stanowi 75 % udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż 6.000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych).

Termin składania wniosków: 01 stycznia – 31 maja cyklicznie co roku.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, pokój nr 6 (sekretariat).

Niezbędne dokumenty
1) Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
2) Załączniki:
1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;
2. prawomocne zgłoszenie, pozwolenie i decyzji administracyjnych w zależności od przepustowości oczyszczalni (lub ich kopii);
3. opis lub projekt techniczny instalacji oraz aprobata technicznych wymagań w przepisach prawa (lub ich kopii).

Dofinansowaniu podlegają: koszty zakupu i montażu kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
2) koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń;
3) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków; 4) koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni.

PLIKI DO POBRANIA

• UCHWAŁA NR XIII/75/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 17 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

• UCHWAŁA Nr XXXIII/304/2017 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

• Regulamin udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

• Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

• Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.


BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – ZGŁOSZENIE